IZI ‘Manifesto’

director: Peter Storozhenko & Sergii Shevtsov - DoP: Denys Lushchyk - production: 23/32 Films - agency: Shots/creative

Olha Korzhynska | MAP Berlin Play